பொதுவான செபங்கள்


24 ஆராதனைப் பிரகரணங்கள்.

1. திருமணி ஆராதனை.          2. திருமணி தியான ஆராதனை.          3. ஒருமணி திருமணி ஆராதனை. 

சேசுநாதர் சுவாமி கற்றுத்தந்த பரலோக மந்திர உபதேச தியானம்.

சேசுநாதர் சுவாமிக்கு செய்யப்பட்ட பதினைந்து இரகசிய வாதைகள்.

சேசு சுவாமியின் ஐந்து திருக்காய ஆராதனை. 

சேசு மரிய இருதயங்களுக்கு நிந்தைப் பரிகாரம். 

வியாகுலங்கள் நிறைந்த மாதா மீது பக்தி. 

சந்தோஷ தேவ இரகசியத் தியான செபமாலை.

துக்க தேவ இரகசியத் தியான செபமாலை.         துக்க தேவரகசியத் தியானம். 

மகிமை தேவ இரகசியத் தியான செபமாலை.

தேவ மாதா மந்திரமாலை